...


görmezden gelme


unutma ki, hepimiz aynı gemideyiz.
ben ne yapabilirim deme, çünkü sen olmazsan eksiğiz.
birlikte başarabiliriz...

kronoloji


vizyonumuz

dünya sosyal inovasyon ekosisteminin
lokomotiflerinden biri olmakmisyonumuz

dezavantajlı grupların yaşam kalitelerini yükseltecek sistemsel değişimi sağlamaya yönelik modellenebilecek çalışmalar gerçekleştirmekhedeflerimiz


 • Disiplinler arası çalışmalar yaparak sosyal inovasyon eksenli fikir ve projeler üretmek.
 • Toplumsal sorunları inceleyerek sosyal inovasyonun pozitif etki yaratabileceği alanları belirlemek ve bu alanlarda çözüm önerileri geliştirmek üzere ilgili paydaşlarla işbirliği yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak.
 • Dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek ve politika önerileri oluşturmak.
 • Toplumun ihtiyaç sahibi kesimlerine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek ve politika önerileri oluşturmak.
 • Risk altındaki çocuk ve gençlere yönelik çalışmalar gerçekleştirmek ve politika önerileri oluşturmak.
 • Bağımlılıkla mücadele alanında çalışmalar gerçekleştirmek ve politika önerileri oluşturmak.
 • Türkiye’nin orta ve uzun vadeli stratejik hedefleri ve eylem planları ile uyum içinde yenilikçi istihdam sağlama yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak.
 • Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek ve politika önerileri oluşturmak.
 • Araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetler sunmak ve sertifikalı eğitim programları düzenlemek.
 • Sempozyum, konferans, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek.
 • Basılı ve elektronik ortamda dergi, kitap, broşür ve benzeri yayınlar hazırlamak.
 • Sosyal İnovasyon Ekosistemi paydaşlarının sosyal inovasyon alanında yer alabilmeleri hususunda örgütlenme ve faaliyet destek süreçleri oluşturmak.
 • Kentsel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal inovasyon stratejileri oluşturmak, merkezî ve yerel yönetimlere bu konuda danışmanlık sağlamak.

sib_hedefler

4 ilkemiz

başarıya giden yolda asla vazgeçmediğimiz 4 ilkemiz

zaman, emek ve maddi kaynakların en verimli şekilde kullanılması için ölçüyü iyi bilmek ve doğru elbiseyi hazırlayabilmek zorunda olduğumuzu biliyor, sahanın nabzını çok sıkı tutuyoruz

multidisipliner çalışma gerektiren sorunlara yönelik çözümler geliştirirken koordinasyon ve bütüncül yaklaşıma önem veriyor, ailenin tüm fertlerine hitap eden çözümler geliştiriyoruz

vakalarla ilgili gelişmeleri takip ediyor, anlık müdahaleler ile sürecin aksamasına mani oluyoruz

sosyal inovasyonun gerektirdiği şekilde sistemsel değişim sağlamaya yönelik projeler geliştiriyoruz

Değerli Dostlar,


Sosyal inovasyonun gücünü gördüğümüzden beri, dezavantajlı grupların karşılaştığı zorlukları hafifletmek ve toplumsal dönüşümü başlatmak için bu yolda ilerliyoruz. Bilinmelidir ki, toplumsal dönüşümü başlatmak ve sürdürmek, gençler başta olmak üzere toplumun her kesimini bir araya getirerek, sosyal sorunlara duyarlılığı artırarak gerçekleşir. Bu nedenle, amacımız daha fazla insanı bu yolda motive etmek ve harekete geçirmektir.

Sosyal inovasyonla toplumsal dönüşüm yolculuğumuzda her birinize ihtiyacımız var. Gençler başta olmak üzere, toplumsal sorunlara duyarlı her birey, bu dönüşümün ta kendisidir.

İnsan ve Medeniyet Hareketi'nin Sosyal İnovasyon Birimi olarak, model teşkil edecek projeler üretmeye ve hayata geçirmeye devam ediyoruz. Sizleri, projelerimizi yakından incelemeye ve hareketimize katılmaya davet ediyoruz.


Saygılarımla,

Ercan Mayaer

İnsan ve Medeniyet Hareketi Sosyal İnovasyon Birimi Başkanı